Som landets største lungemedicinske forskningsenhed har vi et erfarent og dynamisk team af ansatte og tilknyttede forskere.

Seniorforskere og post docs

Celeste_Porsbjerg_ALR0244

Professor, overlæge, Ph. D.

Professor i svær astma på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hun er ansvarlig for udredning og behandling af de mest komplicerede astma patienter. Desuden leder Celeste Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer ved svær astma, gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer, med henblik på udvikling af målrettede behandlinger.

Celeste er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN), samt national repræsentant for det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og  i det globale astma register ISAR.

Thèrése_Papperre_ALR9718

Klinisk forskningslektor,overlæge,Ph.D.

Thérèse Laperre

Afsnitsansvarlig overlæge i Lungemedicinsk Ambulatorie og ansvarlig for KOL ambulatoriet, som varetager udredning og behandling af komplekse KOL patienter. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer hos KOL patienter gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer og udvikling af målrettede behandlinger.

Thérèses samarbejder i nationale og internationale KOL forskningsprojekter og er medlem af COP:TRIN styregruppen og KOL arbejdsgruppen Respiratory Effectiveness Group (REG). Hun er også associeret redaktør af det videnskabelige tidsskrift Respiratory Research.

Asger_Sverrild_ALR9140

LÆGE, PH.D., POST DOC

Asger Sverrild

Seniorforsker og læge med særlig fokus på udredning og behandling af astma. Har skrevet phd om luftvejshyperreaktivitet og har særligt fokus på mekanismerne bag biologisk behandling af svær astma. 

Asger er medvejleder på flere phd-studier, som undersøger effekten af forskellige behandlinger på lungernes hyperreaktivitet og inflammation. Han arbejder sammen med forskere fra København og Lund Universitet om effekten af biologisk behandling på evnen til at bekæmpe virusinfektioner og mikrobiomets indflydelse på inflammation i lungerne.

Lars_Pedersen_ALR9357

overlæge, PH.D., KLINISK LEKTOR

Lars Pedersen

Afsnitsansvarlig overlæge for de lungemedicinske sengeafsnit på Bispebjerg Hospital og ansvarlig for Lungemedicinsk Sportsklinik. Hans forskning har særlig fokus på astma, infektioner og anstrengelsesudløst åndenød hos idrætsudøvere, men han arbejder også med indlagte patienter med akut opstået åndenød.

Lars er medlem af Anti Doping Danmarks TUE-udvalg, medlem af ekspertkomité under IOC (formand for undergruppe om astma og anstrengelsesudløst bronkokonstriktion hos eliteudøvere), bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Intern Medicin og med i Medicinrådets fagudvalg vedrørende svær astma.

Emil Schwarz Walsted

Læge, ph.d., post doc

Emil Schwarz Walsted

Seniorforsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed og læge i Lungemedicinsk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital hvor han deltager i udredning og behandling af patienter med anstrengelsesrelateret åndenød.

Emil interesserer sig specielt for anstrengelsesudløst tillukning af struben (EILO), dysfunktionel vejrtrækning samt hoste og laryngeal dysfunktion.

Gennem udvikling af nye metoder, teknologi og en bedre forståelse af respirationsfysiologiske mekanismer bidrager han til at forbedre diagnostik og behandling af lidelser, som ofte fejltages for astma. 

Emil er tilknyttet som gæsteforsker på Royal Brompton Hospital i London siden 2016 samt Leeds-Beckett University siden 2020.

Ditte_Kjærsgaard_Klein_ALR9814

cand. scient. (Humanbiologi), Ph. D.

Ditte K. Klein

Seniorforsker og forskningskoordinator for BREATHE studiet, som udgår fra Bispebjerg Hospital. 

Ditte er ansvarlig for videnskabelige samarbejder og forskningsprojekter, der udspringer af BREATHE projektet, med fokus på at forstå de molekylære mekanismer, der ligger til grund for forskellige typer af astma.

Ditte har en baggrund i celle- og molekylærbiologi og har en solid forskningserfaring fra både akademisk og klinisk forskning samt biotek og har desuden erfaring med projektledelse

Sisse_Ditlev_ALR9842

cand. scient. (Biolog), ph.d.

Sisse Bolm Ditlev

Forsker med ansvar for udvikling af den cellulære og molekylære forskning i laboratorierne, samt implementering af nye laboratorieforskningsmetoder i enheden. Sisse deltager i det internationale konsortium 3TR (Taxonomy, Treatment, Targets and Remission) der ved tværfagligt samarbejde identificerer molekylære mekanismer på tværs af immunologiske lidelser hos patienter, der ikke responderer på behandling.

Sisse er desuden laboratorieleder i Center for Translationel Forskning (CTF) hvor hun virker som facilitator for tværfagligt forskningssamarbejde samt arrangerer undervisning og tværfagligt vidensdeling.

Anna_von_Bülow_ALR9008

LÆGE, PH.D., POST DOC

Anna von Bülow

Seniorforsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed og læge med særlig interesse indenfor udredning og behandling af patienter med svær astma. Anna har særlig fokus på astma forskning, både fra et klinisk såvel som epidemiologisk perspektiv. Aktuelt er Anna tilkoblet flere kliniske og epidemiologiske studier bl.a. inkluderende det nordiske NORDSTAR projekt.

Anna har udarbejdet nationale og internationale retningslinjer for udredning og behandling af  svær astma. Desuden er hun medlem af Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN) samt repræsentant i gruppen af yngre forskere i det europæiske forskningskonsortium SHARP.

Ph. d. studerende

Christian_Uggerhøj_Wøhlk_ALR9286

LÆGE, PH. D. STUDERENDE

Christian Wøhlk

Projektansvarlig for VITAL-studiet, der undersøger effekten af allergi-vaccination på immunforsvarets evne til at bekæmpe infektioner.

Christian har flere års erfaring med systematisk udredning og behandling af astma patienter i Lungemedicinsk Forskningsenhed. Hans forskning har fokus på at løse klinisk vigtige problemstillinger gennem en bedre forståelse af immunologi og sygdomsmekanismer, med henblik på udvikling af målrettede behandlinger i astma.

Muzhda_Ghanizada_ALR9535

LÆGE, PH. D. STUDERENDE

Muzhda Ghanizada

Projektansvarlig for AZIMUNE studiet som undersøger de immunologiske mekanismer som er forbundet med azithromycins gavnlige effekt på akutte forværringer af KOL.

Med resultaterne vil Muzhda bane vejen for nye og bedre behandlinger af astma og KOL-patienter, som er tilbøjelige til at få akutte forværringer og indlæggelser på trods af den, på nuværende tidspunkt, tilgængelige behandling.

Marianne_Baastrup_Søndergaard__ALR0183

Læge, ph. d. studerende

Marianne Baastrup Søndergaard

Projektansvarlig for OPTIMAL studiet, et landsdækkende projekt som undersøger individuel dosering af biologiske lægemidler til patienter med astma. 

Marianne laver klinisk forskning i titrering af biologisk behandling til patienter med svær astma med det formål at skræddersy behandlingen til den individuelle patient. 

Mariannes forskning er forankret i klinikken og har fokus på at forbedre behandlingen af svær astma.

Alexander_Silberbrandt_ALR0034

LÆGE, PH. D. STUDERENDE

Alexander Silberbrandt

Er ved at færdiggøre sin ph.d.-afhandling, ”den immunologiske betydning af rygning ved svær eosinofil astma”, med professor Celeste Porsbjerg som hovedvejleder.

Alexanders forskning sætter de mest syge astmapatienter i centrum og har til formål at kortlægge sammenhængen mellem cellulære sygdomsmekanismer, undertyper af inflammation og behandlingseffekt hos patienter med svær astma.

Laurits_Frøssing_ALR9453

LÆGE, Post Doc, Ph.d.

Laurits Frøssing

Hoveduddannelseslæge i Lungemedicin og forsker, som nyligt har afsluttet sin Ph.d.-afhandling: ” Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling” med professor Celeste Porsbjerg som hovedvejleder.

Laurits’ forskning er centreret omkring undertypebestemmelse af luftvejsinflammation på gen niveau, med et særligt fokus på patienter med svær astma.

Laurits søger gennem udvikling af nye metoder at gøre det muligt at skræddersy behandlingen af patienter med astma i en klinisk hverdag med udgangspunkt i den enkelte patients luftvejsinflammation.

Morten_Hvidtfeldt_ALR9241

LÆGE, Post Doc, Ph.d.

Morten Hvidtfeldt

Har for nylig afsluttet sin Ph.d.-afhandling: ”Luftvejshyperreaktivitet i type 2 lav astma – prævalens, mekanismer og effekt af behandling” med professor Celeste Porsbjerg som hovedvejleder.

Mortens forskning er centreret omkring mekanismer bag luftvejshyperreaktivitet hos patienter med astma og dennes betydning for behandling, men har også deltaget i et udviklingsarbejde omkring indførelse af en ny frysemetode til udtagelse af vævsprøver fra luftvejene der viser sig lovende i forhold til at studere cellulære forandringer hos patienter med luftvejssygdom.

Klinisk forskningspersonale

Pia_H├©iagaard_S├©rensen_ALR0480_SPEJLVENDT

Afdelingssygeplejerske og Ledende projektsygeplejerske

Pia Høiagaard-Sørensen

Pia har som ledende projekt-sygeplejerske ansvaret for lægemiddelstudierne i Lungemedicinsk forskningsenhed.

Hun er derudover en del af det team, der varetager forskning og behandling med ny medicin til patienter med KOL og astma, og har en gennemgående og koordinerende funktion for patienten.

Pia varetager patientundersøgelser og følger patienten tæt igennem hele behandlingsperioden med forsøgsmedicin. Derudover er Pia koordinator for DSAR (dansk svær astma database)

Mette_Boye_ALR9199

Projektsygeplejerske

Mette Boye

Mette er en del af det team, der varetager forskning og behandling med ny medicin til patienter med KOL og astma.

Mette har en gennemgående og koordinerende funktion for patienten. Hun varetager patientundersøgelser og følger patienten tæt igennem hele behandlingsperioden med forsøgsmedicin.

Charlotte_Bernhoff_ALR9245

PROJEKTsygeplejerske

Charlotte Bernhoff

Charlotte er en del af det team, der varetager forskning og behandling med ny medicin til patienter med KOL og astma.

Charlotte har en gennemgående og koordinerende funktion for patienten. Hun varetager patientundersøgelser og følger patienten tæt igennem hele behandlingsperioden med forsøgsmedicin.

Louise_Munkholm_Andreasson_ALR5321_20x30cm

FOrskningsAssistent, cand.scient.

Louise Munkholm Andreasson

Louise er en del af et team som varetager processering af patientprøver fra PhD forskningsprojekter, eksperimentelle medicinstudier og fra lungemedicinsk ambulatorium. En ny del af laboratoriet er det molekylære forskningslaboratorie, hvor vi varetager dyrkning af celler samt forskellige immuno- og stimuleringsassays. Louise har en kandidat i molekylær- og medicinalbiologi, og har beskæftiget mig med immunologi og har stor interesse for hvordan forskellige immunologiske responser kan påvirke kroppen. 

Nexhibe_Beciri_ALR9891

ForskningsLaborant

Nexhibe Beciri

Medansvarlig for processering af patientprøver fra PhD forskningsprojekter, prøver fra eksperimentelle medicinstudier samt prøver fra lungemedicinsk ambulatorium.

Nanna_Dyhre-Petersen_ALR5358_20x30cm

Forskningsassistent, cand.scient.med.

Nanna Dyhre-Petersen

Med speciale i translationel medicin varetager Nanna alsidige opgaver, der spænder fra patientundersøgelser og klinisk assistance til lægemiddelstudier og PhD forskningsprojekter til processering af patientprøver fra lungemedicinsk ambulatorium, eksperimentelle medicinstudier og PhD forskningsprojekter. Nanna medvirker i det internationale konsortium 3TR (Taxonomy, Treatment, Targets and Remission), hvor hun udarbejder studieprotokol, deltagerinformation m.m. til et nyt studie med patienter med svær astma i Danmark. Studiet har til formål at identificere molekylære mekanismer hos patienter, der ikke responderer på behandlingmed biologiske lægemidler. Derudover laver hun database/registerforskning på patienter med Non-type 2 astma og giver statistisk assistance til PhD studerende.

Louise_Porsbjerg_ALR0061

Forskningsassistent

Louise Porsbjerg

Ledelse og administration

Thomas_Veje_Flintegaard_ALR0215

Projektchef, cand.scient., ph.d.

Thomas Veje-Flintegaard

Med udgangspunkt i Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital arbejder Thomas med ledelse af- og fundraising til projekter på tværs af forskningsfelter og landegrænser, med fokus på at implementere forskningen og forskningsresultaterne i en social og samfundsøkonomisk sammenhæng. 

Desuden assisterer Thomas forskerne i at kortlægge mulighederne for at kommercialisere deres opdagelser og hvorledes de immaterielle rettigheder kan beskyttes bedst muligt.

Linda_Aggergaard_ALR9586

PA til prof. celeste porsbjerg, Diplom i ledelse

Linda Aggergaard

PA for professor Celeste Porsbjerg med forskellige arbejdsområder, heriblandt HR, fondsansøgninger, økonomi og database relaterede opgaver.