Som landets største lungemedicinske forskningsenhed har vi et erfarent og dynamisk team af ansatte og tilknyttede forskere.

Seniorforskere og post docs

Celeste Porsbjerg_ALR0405

Professor, overlæge, Ph. D.

Professor i svær astma på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hun er ansvarlig for udredning og behandling af de mest komplicerede astma patienter. Desuden leder Celeste Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer ved svær astma, gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer, med henblik på udvikling af målrettede behandlinger.

Celeste er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN), samt national repræsentant for det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og  i det globale astma register ISAR.

Asger_Sverrild_ALR9140

AfdelingsLÆGE, PH.D., POST DOC

Asger Sverrild

Seniorforsker og læge med særlig fokus på udredning og behandling af astma. Har skrevet phd om luftvejshyperreaktivitet og har særligt fokus på mekanismerne bag biologisk behandling af svær astma. 

Asger er medvejleder på flere phd-studier, som undersøger effekten af forskellige behandlinger på lungernes hyperreaktivitet og inflammation. Han arbejder sammen med forskere fra København og Lund Universitet om effekten af biologisk behandling på evnen til at bekæmpe virusinfektioner og mikrobiomets indflydelse på inflammation i lungerne.

Lars_Pedersen_ALR9357

overlæge, PH.D., KLINISK LEKTOR

Lars Pedersen

Afsnitsansvarlig overlæge for de lungemedicinske sengeafsnit på Bispebjerg Hospital og ansvarlig for Lungemedicinsk Sportsklinik. Hans forskning har særlig fokus på astma, infektioner og anstrengelsesudløst åndenød hos idrætsudøvere, men han arbejder også med indlagte patienter med akut opstået åndenød.

Lars er medlem af Anti Doping Danmarks TUE-udvalg, medlem af ekspertkomité under IOC (formand for undergruppe om astma og anstrengelsesudløst bronkokonstriktion hos eliteudøvere), bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Intern Medicin og med i Medicinrådets fagudvalg vedrørende svær astma.

Emil Schwarz Walsted

Læge, ph.d., post doc

Emil Ingerslev Walsted

Seniorforsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed og læge i Lungemedicinsk Ambulatorium på Bispebjerg Hospital hvor han deltager i udredning og behandling af patienter med anstrengelsesrelateret åndenød.

Emil interesserer sig specielt for anstrengelsesudløst tillukning af struben (EILO), dysfunktionel vejrtrækning samt hoste og laryngeal dysfunktion.

Gennem udvikling af nye metoder, teknologi og en bedre forståelse af respirationsfysiologiske mekanismer bidrager han til at forbedre diagnostik og behandling af lidelser, som ofte fejltages for astma. 

Emil er tilknyttet som gæsteforsker på Royal Brompton Hospital i London siden 2016.

Christian_Uggerhøj_Wøhlk_ALR9286

Læge, ph.d., Post doc

Christian Uggerhøj Wøhlk

Projektansvarlig for VITAL-studiet, der undersøger effekten af allergi-vaccination på immunforsvarets evne til at bekæmpe infektioner.

Christian har flere års erfaring med systematisk udredning og behandling af astma patienter i Lungemedicinsk Forskningsenhed. Hans forskning har fokus på at løse klinisk vigtige problemstillinger gennem en bedre forståelse af immunologi og sygdomsmekanismer, med henblik på udvikling af målrettede behandlinger i astma.

Anna_von_Bülow_ALR9008

LÆGE, PH.D., POST DOC

Anna von Bülow

Seniorforsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed og læge med særlig interesse indenfor udredning og behandling af patienter med svær astma. Anna har særlig fokus på astma forskning, både fra et klinisk såvel som epidemiologisk perspektiv. Aktuelt er Anna tilkoblet flere kliniske og epidemiologiske studier bl.a. inkluderende det nordiske NORDSTAR projekt.

Anna har udarbejdet nationale og internationale retningslinjer for udredning og behandling af  svær astma. Desuden er hun medlem af Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN) samt repræsentant i gruppen af yngre forskere i det europæiske forskningskonsortium SHARP.

Markus_Fally_9697

LÆGE, POST DOC, ph.d.

Markus Fally

Post doc og i hoveduddannelse til speciallæge i lungemedicin. Markus har netop afleveret sin Ph.d. indenfor evidensbaseret behandling for samfundserhvervet lungebetændelse. Under sin Ph.d. har han fået et fellowship i guideline metodologi fra European Respiratory Society (ERS), hvor han arbejdede på Cochrane Iberoamerica i Barcelona og National Institute of Health and Care Excellence (NICE) i Manchester. Markus er medlem af ERS Guidelines Working Group og ansvarlig for den løbende revision af regionale lungemedicinske retningslinjer i Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Råd. Siden 2020 uddannelse til Master of Public Health ved Københavns Universitet. Hans nuværende forskning sætter fokus på pulmonale infektioner, systematiske reviews, evidensbaseret medicin og kvalitetsforbedringsstudier.

Morten_Hvidtfeldt_ALR9241

LÆGE, Post Doc, Ph.d.

Morten Hvidtfeldt

Seniorforsker og læge i hoveduddannelse til speciallæge i lungemedicin. Mortens forskning er centreret omkring mekanismer, der driver astma med specielt fokus på lufvejshyperreaktivitet og immuncellers rolle i luftvejene og har været drivende for indførelse af en ny frysemetode til at udtage vævsprøver fra luftvejene, der viser sig lovende i forhold til at studere cellulære forandringer hos patienter med lufvejssygdom.

Morten er blandt andet tilknyttet 3TR ABC studiet med fokus på at koble forandringer i vævsprøver fra luftvejene til respons på biologisk behandling af patienter med svær astma. 

Laurits_Frøssing_ALR9453

LÆGE, Post Doc, Ph.d.

Laurits Frøssing

Hoveduddannelseslæge i Lungemedicin og forsker, som nyligt har afsluttet sin Ph.d.-afhandling: ” Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling” med professor Celeste Porsbjerg som hovedvejleder.

Laurits’ forskning er centreret omkring undertypebestemmelse af luftvejsinflammation på gen niveau, med et særligt fokus på patienter med svær astma.

Laurits søger gennem udvikling af nye metoder at gøre det muligt at skræddersy behandlingen af patienter med astma i en klinisk hverdag med udgangspunkt i den enkelte patients luftvejsinflammation.

Kristoffer_Larsen_Norheim_ALR9731

cand. scient. (humanfysiologi), ph.d., post doc

Kristoffer Larsen Norheim

Seniorforsker i Lungemedicinsk forskningsenhed. Kristoffer er aktuelt tilkoblet flere projekter og står blandt andet for den daglige drift af UPSTREAM-COPD (UPSTREAM-COPD studiet). Kristoffer har en baggrund i idræts- og arbejdsmedicin og han har erfaring med forskning blandt ulige patientpopulationer, med et specielt fokus på at bedre livet for ældre borgere. 

Susanne

Cand.scient.san.publ, Ph.D., klinisk epidemiolog

Susanne Hansen

Forsker med særlig interesse i epidemiologiske registerstudier og analyse af real-life data. 

Susanne er aktuelt tilkoblet flere epidemiologiske studier, herunder det nordiske NORDSTAR projekt samt det nationale Dansk Svær Astma Register, som inkluderer alle patienter i Danmark, der behandles med biologiske lægemidler for svær astma. Susanne udfører desuden statistiske analyser af data fra afdelingens kliniske studier.

Kjell Erik Julius Håkansson

Læge, Ph.d., post doc

Kjell Erik Julius Håkansson

Seniorforsker og læge på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling. Kjell arbejder med data fra Dansk Svær Astmaregiser og de store danske nationale databaser fra Danmarks Statistik, hvor det blandt andet er muligt at følge personer i biologisk behandlin årtier tilbage i tiden, i forhold til deres sygelighed og tilknytning til uddannelse, arbejdsmarked mv.

Kjells forskning fokuserer på emner som ulighed i adgang til biologisk astmabehandling og samfundsøkonomiske konsekvenser af svær astma og dets følgetilstande.

Ph. d. studerende

Lise-Lotte-Eriksen-1

Ingeniør, PH. D. STUDERENDE

Lise Lotte Eriksen

Lise har stor interesse for immunsystemet i slimhinderne, og hvordan det er med til at forbedre eller forværre sygdom. Hendes ph.d. omhandler autoimmunitet indenfor astma, hvor kroppen hos nogle astma patienter har dannet autoantistoffer mod sig selv. Her undersøger hun hvorfor nogle astmatikere har autoantistoffer i lungerne, hvordan autoantistofferne påvirker patientens astma og om autoimmuniteten kan behandles.

Muzhda_Ghanizada_ALR9535

LÆGE, PH. D. STUDERENDE

Muzhda Ghanizada

Projektansvarlig for AZIMUNE studiet som undersøger de immunologiske mekanismer som er forbundet med azithromycins gavnlige effekt på akutte forværringer af KOL.

Med resultaterne vil Muzhda bane vejen for nye og bedre behandlinger af astma og KOL-patienter, som er tilbøjelige til at få akutte forværringer og indlæggelser på trods af den, på nuværende tidspunkt, tilgængelige behandling.

Marianne_Baastrup_Søndergaard__ALR0183

Læge, ph. d. studerende

Marianne Baastrup Søndergaard

Projektansvarlig for OPTIMAL studiet, et landsdækkende projekt som undersøger individuel dosering af biologiske lægemidler til patienter med astma. 

Marianne laver klinisk forskning i titrering af biologisk behandling til patienter med svær astma med det formål at skræddersy behandlingen til den individuelle patient. 

Mariannes forskning er forankret i klinikken og har fokus på at forbedre behandlingen af svær astma.

Nanna_Dyhre-Petersen_ALR5358_20x30cm

Cand.scient.med., PH. D. STUDERENDE

Nanna Dyhre-Petersen

Projektansvarlig for 3TR-ABC Studiet, der følger patienter med svær astma, som påbegynder behandling med biologiske lægemidler. Studiet har til formål at undersøge responsforskelle og de bagvedliggende årsager hertil. 

Nanna er den første ikke-lægelige kandidat, der laver en ph.d. ved Lungemedicinsk Forskningsenhed. Hun har en kandidat i Translationel Medicin, hvilket betyder, at hun har forståelse for arbejdet i klinikken såvel som laboratoriet.

Nannas faglige fokusområde er immuncellernes aktiveringsstatus, som hun undersøger ved hjælp af  forskellige metoder. Hensigten er at belyse vigtige kliniske problemstillinger samt bidrage til forbedringen af nuværende behandlingsmuligheder hos patienter med astma. 

Emilie Johanning Bari

Læge, ph.d. studerende

Emilie Johanning Bari

Projektansvarlig for 3TR-ABC studiet, hvor hun følger patienter med svær astma, der påbegynder behandling med biologiske lægemidler. Studiet har til formål at undersøge responsforskelle og de bagvedliggende årsager hertil. 

Emilies forskning tager udgangspunkt i svær astma, allergi og autoimmunitet i luftvejene. Folus er på at undersøge og identificere markører, der driver udviklingen heraf. Hendes forskning belyser behandlingen af svær astma og bidrager med ny viden til forebyggelse af udviklingen af svær autoimmun astma. 

sigrid1

Læge, ph.d. studerende

Sigrid Brisson Nielsen

Projektansvarlig for APPROACH-studiet, der med en multidimensionel systematisk udredning vil undersøge patienter, der har været indlagt på grund af en forværring i deres KOL. Den systematiske tilgang skal hjælpe med at beskrive graden af lunge- og følgesygdomme, mønstre i ringe sygdomskontrol og høj symptombyrde samt undersøge årsager til forværringer. Dette projekt er forankret i Lungemedicinsk Ambulatorium og vil bidrage med viden, der er værdifuld i udviklingen af ny behandling mod KOL og forebyggelse af sygdom, indlæggelser og død.

Klinisk forskningspersonale

Mette_Boye_ALR9199

Projektsygeplejerske

Mette Boye

Mette er en del af det team, der varetager forskning og behandling med ny medicin til patienter med KOL og astma.

Mette har en gennemgående og koordinerende funktion for patienten. Hun varetager patientundersøgelser og følger patienten tæt igennem hele behandlingsperioden med forsøgsmedicin.

Charlotte_Bernhoff_ALR9245

PROJEKTsygeplejerske

Charlotte Bernhoff

Charlotte er en del af det team, der varetager forskning og behandling med ny medicin til patienter med KOL og astma.

Charlotte har en gennemgående og koordinerende funktion for patienten. Hun varetager patientundersøgelser og følger patienten tæt igennem hele behandlingsperioden med forsøgsmedicin.

Lærke Charlotte Sigvardt Lund_ALR1898

PROJEKTsygeplejerske

Lærke Lund

Projektansvarlig sygeplejerske for 3TR-ABC studiet, der følger patienter med svær astma, som påbegynder behandling med biologiske lægemidler. Studiet har til formål at undersøge responsforskelle og de bagvedliggende årsager hertil.

Lærke har en koordinerende funktion og varetager patientundersøgelser, samt følger patienten tæt igennem hele projektet. 

laborant

Nicole bred

Forskningslaborant, BSc..

Nicole Nillo Heinsen

Nicole indgår som en fast del af den daglige laboratoriedrift, processering af prøver fra diverse studier og projekter, samt det forskningsorienterede laboratoriearbejde. Nicole har en bechelor i biomedicin, men har arbejdet som laborant siden universitetet, først på Statens Serum Institut i forbindelse md coronapandemien, og nu som en del af laboratorieteamet i Lungeforskningen på Bispebjerg Hospital. 

Ledelse og administration

Linda_Aggergaard_ALR9586

PA til prof. celeste porsbjerg, Diplom i ledelse

Linda Aggergaard

PA for professor Celeste Porsbjerg med forskellige arbejdsområder, heriblandt HR, fondsansøgninger, økonomi og database relaterede opgaver.

placeholder